HITECH PREKIŲ TIEKIMO IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

1. BENDRIEJI TEIGINIAI

Visi HITECH tiekimai ir paslaugos vykdomi, remiantis šiomis tiekimo ir apmokėjimo sąlygomis.

Užsakovų pageidavimai, nesutampantys su šiomis sąlygomis, turi būti aptarti ir raštiškai patvirtinti sutartimi.

Užsakydamas ir priimdamas mūsų pateiktą prekę, užsakovas patvirtina savo sutikimą su mūsų sąlygomis.

 

2. PASIŪLYMAS IR TIEKIMAS

Užsakymai laikomi priimtais, kai užsakovas gauna užsakymo patvirtinimą.

Tiekimo terminai nustatomi tarpusavio susitarimu ir nurodomi užsakymo patvirtinime.

Užsakymas patvirtinamas, kai yra aptartos visos techninės ir komercinės detalės.

Tik užsakovas gali naudotis brėžiniais ir dokumentais, kurie pateikiami kartu su pasiūlymu.

Šių dokumentų tiek dauginimas, tiek pateikimas tretiems asmenims yra galimas tik su raštišku mūsų leidimu.

Akivaizdūs užsakovo apsirikimai, spausdinimo, skaičiavimo, rašybos bei kalkuliacijos klaidos mūsų niekuo neįpareigoja ir mes nepriimame jokių pretenzijų dėl užsakymo vykdymo bei nuostolių padengimo.

 

3. KAINA IR APMOKĖJIMAS.

Kainos galioja, atsiimant prekes iš HITECH įmonės sandėlių ir už jas apmokant išanksto.

Dėl kitokių apmokėjimo sąlygų kiekvienu atveju yra tariamasi atskirai.

Kai keičiasi kalkuliacijos pagrindai, mes pasiliekame sau teisę keisti ir kainas.

Kai, užsakovo pageidavimu, prekė yra atsiunčiama greituoju paštu, prekės persiuntimo išlaidas dengia užsakovas.

Jei bus nesilaikoma apmokėjimo terminų, mes skaičiuosime delspinigius, prilygstančius mūsų banko kredito procentams.

Neapmokėjimas ar išskaičiavimai dėl galimų nesutarimų yra leidžiami tik tada, kai užsakovo pretenzijos yra pripažįstamos ar patvirtintos teismo sprendimu.

 

4. TIEKIMO TERMINAS

Tiekimo laikas yra skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo datos. Tiekimo terminų yra laikomasi, jeigu tiekiama prekė buvo išvežta dar nepasibaigus šiam terminui arba pirkėjui buvo pranešta apie tai, kad prekė pilnai paruošta tiekimui.

Tiekimo terminas gali būti pratęstas, jeigu sutrukdo kliūtys, priskiriamos aukštesniems, nuo žmogaus nepriklausantiems veiksniams /žemės drebėjimai, potvyniai, gaisrai ir kt./. Taip pat, jeigu tokios kliūtys susidarė mūsų pirminiams tiekėjams.

Tiekimo terminų laikymasis yra taip pat ir įsipareigojimas vykdyti sutartį iš užsakovo pusės.

Jeigu prekės išsiuntimas uždelsiamas pagal užsakovo pageidavimą, mes pasiliekame sau teisę tam tikrą laiką disponuoti tiekiama preke. Tokiu atveju, prekės užsakovui pateikiamos per ilgesnį laiką.

 

5. RIZIKA IR PERĖMIMAS

Pavojų rizika, net ir esant daliniam tiekimui, kartu su prekės išgabenimu pereina užsakovui. Jeigu prekės išgabenimas uždelstas dėl tam tikrų, nuo užsakovo priklausančių aplinkybių, pavojų rizika pereina užsakovui nuo tos dienos, kai prekė buvo paruošta išgabenimui.

Užsakovo pageidavimu ir jo lėšomis mes galime apdrausti siuntą nuo vagysčių, įsilaužimo, pakenkimų transportuojant, gaisro ir potvynių, o taip pat nuo kitų galimų pavojų.

 

6. NUOSAVYBĖS TEISIŲ IŠLIKIMAS

Pateikta prekė išlieka mūsų nuosavybėje iki pilno jos apmokėjimo, nepriklausomai nuo esamų ir būsimų reikalavimų teisiniu pagrindu, iškilusių iš verslo santykių su užsakovu. Mūsų nuosavybės teisės išlikimas neturi būti traktuojamas kaip sutarties laužymas.

Užsakovas turi teisę perduoti tretiems asmenims jam pateiktą prekę pagal tam tikrus nusistovėjusius verslo santykių rėmus.

Užsakovui yra leidžiama aptariamąją prekę rekonstruoti bei sujungti su kitais objektais. Atlikus rekonstrukcijas ar sujungus su kitais daiktais, kurie mums nepriklauso, mūsų, kaip bendrasavininkų teisė į šį turtą išlieka tokia dalimi, kokią vertę šis daiktas turėjo prieš jį pakeičiant. Mums perleista reikalavimų dalis turi pirmumą prieš kitus reikalavimus.

Užsakovas neturi teisės disponuoti aptariama preke, t.y. ją užstatyti arba suteikti kaip garantiją. Jis privalo kuo skubiausiai mums pranešti, jeigu iškiltų tokios aplinkybės, kurios ribotų mūsų, kaip savininkų, teises. Jeigu užsakovas delsia su atsiskaitymu arba kitaip neatlieka savo įsipareigojimų, tai likutinė nesumokėta suma turi būti tuoj pat sumokama. Priešingu atveju, mes pasiliekame teisę atsiimti prekę iš užsakovo. Tokiu atveju užsakovas praranda bet kokią nuosavybės teisę į šią prekę.

 

7. GARANTIJOS

HITECH tiekiamos prekėms ir atliekamiems darbams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Visos dalys ar atlikto darbo trūkumai taisomi nemokamai arba pateikiami nauji, jeigu jie 12-os mėnesių laikotarpyje, dirbdami vieną pamainą, sugedo dėl gamintojo kaltės.

Pataisytai detalei arba iš naujo atliktam darbui suteikiama trijų mėnesių garantija. Šios garantijos trukmė neturi būti ilgesnė už bendrąją pradinę garantiją.

Garantija pateiktam daiktui prailginama tiek, kiek laiko buvo sugaišta remontuojant. Apie trūkumus po remonto turi būti pranešta per 8 dienas nuo prekės gavimo dienos.

Jeigu pretenzija yra teisėta, mes dengiame detalių persiuntimo, išėmimo ir įstatymo išlaidas, kurios susidaro užsakovo gyvenamoje arba darbo vietoje. Tačiau nuostolių padengimo suma negali būti didesnė už pretenzuojamos detalės vertę. Likusias išlaidas dengia užsakovas.

Užsakovas turi mums suteikti pakankamai laiko ir galimybių atlikti remonto darbus. Tik tuo atveju, jeigu gedimas kelia pavojų ir galimi dideli pakenkimai, užsakovas turi teisę, prieš tai suderinęs su mumis, pašalinti trūkumus pats arba trečiojo asmens pagalba ir pareikalauti iš mūsų nuostolio padengimo. Tas pats galioja ir tuo atveju, jeigu mes uždelsiame remontą. Užsakovas gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį arba sumažinti kainą tik tuo atveju, jeigu remontas arba sugedusios dalies pakeitimas nebuvo atliktas po pakartotino įspėjimo.

Mes garantuojame, kad pretenzijas dėl mūsų pateiktų kitų firmų gaminių trūkumų perduosime toliau ir jie bus šalinami pagal mūsų garantinius susitarimus su tiekėjais.

Mes neatsakome už nuostolius, kurie susidarė dėl žemiau minimų aplinkybių:

Netinkamas ir nemokšiškas panaudojimas ir sandėliavimas, klaidingas instaliavimas, kurį atliko pats užsakovas arba trečias asmuo, bei pakeitimų atlikimas, klaidingas arba aplaidus elgesys, poveikis chemikalais bei elektra bei kiti poveikiai, kuriems mes negalime turėti įtakos. Mes neatsakome ir tuo atveju, jeigu buvo dirbama nesilaikant nurodymų ir instrukcijų, nurodytų mūsų kataloguose.

Informacija apie mūsų gaminius ir jų panaudojimo tikslus, pvz.: matmenys, svoris, atsparumas, panaudojimo pajėgumai, temperatūros yra tik pažintinio pobūdžio, bet ne garantinės savybės. Dideli panaudojimo nukrypimai neapdraudžiami jokiomis garantijomis.

 

8. NEĮGYVENDINIMAS, DELSIMAS, SUTARTIES DERINIMAS

Užsakovas gali atsisakyti sutarties tuo atveju, jeigu užsakius du tokius pačius daiktus, bus pateikiamas tik vienas, o užsakovas turės rimtų priežasčių atsisakyti tokio dalinio tiekimo. Jei rimtų priežasčių nėra, tai užsakovas turėtų mažinti savo užsakymų apimtį.

Jeigu tiekimas nevykdomas pagal 4-ame punkte nurodytas sąlygas, nesilaikoma terminų, o užsakovas jau pratęsė tiekimo terminą, per kurį tiekimas nebuvo įvykdytas, tai užsakovas turi teisę nutraukti tiekimo sutartį. Jeigu uždelsimas atsirado dėl to, kad užsakovas vėlavo atsiimti prekę, tai jis yra įpareigotas daryti nuolaidas mūsų atžvilgiu.

Jeigu užsakovas patiria nuostolių, kurie buvo sąlygoti mūsų terminų nesilaikymo, tai jis turi teisę reikalauti padengti susidariusius nuostolius. Nuostolių padengimas skaičiuojamas už kiekvieną pilną pavėluotą savaitę, išskyrus kitas pretenzijas, 0,5%, bet ne daugiau 5% nuo viso tiekimo vertės tos dalies, dėl kurios vėlavimo negalima buvo laiku arba pagal sutartį atlikti darbus. Ši garantija nesuteikiama, jeigu užsakovas elgėsi sąmoningai aplaidžiai.

Tuo atveju, jeigu atsiranda iš anksto nenumatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso 4-ojo punkto vykdymas, bei turinčios ūkinę svarbą, pakeičiančios darbų turinį bei įtakojančios mūsų įmonės veiklą, sutartis yra derinama prie naujai iškilusių aplinkybių. Jeigu dėl ekonominių sumetimų šito suderinti neįmanoma, mes pasiliekame sau teisę atsisakyti nuo sutarties vykdymo visiškai arba dalinai.

 

9. PRETENZIJOS DĖL NUOSTOLIŲ PADENGIMO

Pretenzijos iš užsakovo pusės nepriimamos tuo atveju, jeigu sutarties pažeidimas atneša teigiamus rezultatus, jeigu pažeidžiami įsipareigojimai derybų metu, taip pat dėl netinkamo elgesio turint išankstinių sumanymų.

Jeigu užsakovas užsako specialias konstrukcijas arba gaminius, tai jis turi atleisti mus nuo galimų trečiųjų asmenų pretenzijų, kylančių iš patento teisės. Pretenzijos dėl mūsų tiekiamų prekių kokybės bus perduotos gamintojui, jeigu  pagal gaminio garantijos įstatymą nėra numatyta kokia nors kita garantijos forma iš gamintojo pusės.

 

10. JURIDINĖ INSTITUCIJA

Visi ginčytini, su šiomis sąlygomis susiję klausimai, sprendžiami teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Direktorius                           Dmitrijus Volkovas

 

UAB HITECH, įm. kodas 111518956

Terminalo g. 3

LT-54469 Kauno raj.

tel.: (37)-323271, faksas: (37)-203273